Home

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers

Certificering

Op 2 juli hebben de MBO Raad, NRTO, ExSamen en het ministerie van OCW de Afspraken valide exameninstrumenten mbo ondertekend. Daarin hebben de partijen – namens hun leden – afgesproken valide exameninstrumenten volgens de drie routes in te zetten bij examinering van de herziene kwalificaties. De mbo-sector zet daarmee de lijn die is gestart met de Examenagenda mbo 2015-2020 door.

Lees verder

Hieronder vindt u een overzicht van de ExSamen-leden die zijn gecertificeerd. Mocht u informatie willen omtrent de certificering, verwijzen wij u graag door naar de website van de betreffende examenleverancier

 • Stichting Examenservice MEI per 01-05-2018 door Kiwa
 • Concreet Onderwijsproducten per 14-05-2018 door Kiwa
 • Expertisecentrum Meubel per 23-05-2018 door Kiwa
 • Savantis per 23-05-2018 door Kiwa
 • Groene Norm per 25-05-2018 door Certiforce
 • Vapro per 29-05-2018 door Kiwa
 • Edu’Actief per 12-06-2018 door Kiwa
 • ESS Examenservices per 25-06-2018 door Kiwa
 • Stichting Consortium Beroepsonderwijs per 29-06-2018 door Hobéon
 • Visavi per 09-07-2018 door Kiwa
 • Prove2Move per 09-07-2018 door Hobéon
 • Bureau ICE per 11-07-2018 door CIIO
 • Stichting Praktijkleren per 17-07-2018 door Hobéon
 • STeAG per 20-07-2018 door Certiforce
 • ESTEL per 31-07-2018 door Kiwa
 • Examenplatform Entree per 31-07-2018 door Kiwa
 • Examenplatform UV per 31-07-2018 door Kiwa
 • Examenwerk per 31-07-2018 door Kiwa
 • Stem per 31-07-2018 door Kiwa
 • SOESV per 16-10-2018 door Kiwa
 • StECI per 19-12-2018 door Kiwa

WIE ZIJN WIJ?

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers. Als samenwerkende examenleveranciers inspireren en informeren we elkaar en delen we kennis en zorgen we voor onderlinge afstemming. We werken gezamenlijk aan kwaliteit om onze gezamenlijke passie uit te dragen: het werken aan goede examens voor iedere mbo-opleiding.

De bestuursleden:

 • Michel Wouters  |  voorzitter  |  themagroep: externe validering en certificering  |  mwouters@consortiumbo.nl  |  06-23239829
 • Jim Schouten  |  secretaris  |  themagroep: examens voor keuzedelen  |  jim.schouten@examenservices.nl  |  06-51823882
 • Janneke van Santen  |  lid  |  themagroep: professionalisering  |  j.vansanten@visavi.nl  |  06-34746659
 • Ronald van Driel  |  lid  |  themagroep: kennisuitwisseling met examendeskundigen van scholen  |  r.vandriel@savantis.nl  |  06-53858848
 • Alinda Huistra  |  lid  |  a.huistra@groenenorm.nl  |  06-20961601
 • Thijs Kerpel  |  lid  |  thijs.kerpel@concreetonderwijsproducten.nl  |  06-12112964
 • Marijke Backx  |  lid  |  m.backx@essmbo.nl  |  06-22928564

WAT DOEN WIJ?

COLLECTIEF

We werken collectief aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Kennisdeling en onderlinge afstemming vormen belangrijke elementen in de wisselwerking tussen de samenwerkende examenleveranciers.

één aanspreekpunt

We bieden één aanspreekpunt voor partijen zoals het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, de NRTO, SBB, het College voor Toetsen en Examens en de examenleveranciers zelf.

vertegenwoordigen van exameninstellingen

Het vertegenwoordigen van exameninstellingen zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB hoofdstuk 1, titel 6);We behartigen de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om daarmee de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

HOE DOEN WIJ DIT?

De vereniging ExSamen organiseert bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden gedeeld over specifieke onderwerpen of waarbij externe experts informatie geven. We ontwikkelen gezamenlijk processen of hulpmiddelen voor goede examinering. We zorgen voor gemeenschappelijke belangenbehartiging en zijn gesprekspartner voor en nemen deel aan bijeenkomsten met onze stakeholders over landelijke ontwikkelingen rondom examinering. We proberen onze activiteiten voor de grote diversiteit aan doelgroepen waarvoor en waarmee we werken te organiseren (scholen, branches/bedrijven en medewerkers van de examenleveranciers). Nieuwsgierig? Kijk op onze activiteitenkalender.

Activiteitenkalender

 • 29 augustus: bestuursvergadering 13:30 – 15:30 uur, MBO Raad te Woerden
 • 12 september: expertplatformbijeenkomst 10:00 – 12:30 uur, Consortium te Amersfoort
 • 31 oktober: bestuursvergadering 13:30 – 15:30 uur, MBO Raad te Woerden
 • 12 november: work-bijeenkomst (voorheen ‘meet en work’) 10:00 – 12:30, Consortium te Amersfoort
 • 12 november: expertplatformbijeenkomst 13:30 – 16:00 uur, Consortium te Amersfoort

Let op: eindtijd examenplatformbijeenkomst kan afwijken afhankelijk van het onderwerp/thema; eindtijd max. 15.00 uur.

ONZE THEMA’S

Themagroep Professionalisering

Het thema Professionalisering binnen onze vereniging zien we in de breedste zin van het woord: professionalisering van onze interne en externe examenfunctionarissen, maar ook het proces van de gehele examenkolom. De professionalisering moet vooral gaan over het verbeteren van bestaande processen.

We kunnen elkaar helpen de puntjes op de i te zetten. Het gaat vaak om kleine aanpassingen of toevoegingen op bestaande uitwerkingen. Belangrijk hierbij is dat er respect is voor elkaars werk en vertrouwen in de openheid van de examenleveranciers.

Themagroep Kennisuitwisseling met examendeskundigen van scholen 

De vereniging ExSamen vindt wederzijdse kennisdeling tussen examenleveranciers en onderwijsinstellingen essentieel voor het draagvlak en de kwaliteit van examenproducten en de uitvoering van examinering.

Themagroep Externe validering en certificering

De komende twee jaren brengen veel veranderingen met zich mee ten aanzien van het thema Valideren en Certificeren. We willen elkaar scherp houden en ondersteunen door informatie te delen en het kennisniveau daarmee actueel te houden. We hopen dat ExSamen als vereniging ook betrokken kan worden bij de vormgeving van de ontwikkelingen rondom dit specifieke onderwerp. De themagroep wil functioneren als een expertisegroep voor de leden; informatie betreffende dit specifieke onderwerp wordt bijgehouden en gedeeld met de leden. Zowel intern als extern vormt de themagroep een aanspreekpunt op dit onderwerp. De voorzitter van de themagroep treedt hierbij op als eerste contactpersoon.

Themagroep Examens voor keuzedelen 

De vereniging heeft als doelstelling de examens voor keuzedelen vanuit het perspectief van het CvB van een onderwijsinstelling zo ideaal mogelijk in te richten. In dit ideaalbeeld is voor alle keuzedelen een goed examen beschikbaar en gaan scholen niet onbewust of onbedoeld aan de slag met het ontwikkelen van examens voor keuzedelen die elders al beschikbaar zijn. Het ideaalbeeld is vervolgens vertaald in een stappenplan, dat in 2017 kan worden uitgevoerd.

De vereniging wil haar ideaalbeeld met de MBO Raad afstemmen (de Stuurgroep Examen-agenda of de nieuwe werkgroep van voorzitters van examenstichtingen). Daarnaast gaan wij inventariseren wat er al is, door de ontwikkelagenda van de examenleveranciers te communiceren en gebruik te maken van het bestaande overzicht van het Servicepunt examinering.

Ons streven is eenduidigheid te realiseren; dit zal een geleidelijk traject zijn.

Themagroep Digitale examinering

Deze themagroep volgt landelijke ontwikkeling ten aanzien van Facet op dit moment, namelijk het ministerieel onderzoek door BlinkLane naar het mogelijke gebruik van afspeler Facet. Ons standpunt: ExSamen als vereniging kan ook gehoord worden.

Daarnaast wordt er in deze themagroep gesproken over hoe examenleveranciers omgaan met kosten van en tarieven voor digitale examinering en hoe examenleveranciers het proces van digitale examinering inrichten.

HISTORIE

In het voorjaar 2015 hebben een aantal examenleveranciers als initiatiefnemers besloten te onderzoeken hoe de examenleveranciers elkaar konden versterken in de kwaliteit van hun diensten en producten en een eigen stem konden geven aan het geluid van de examenleveranciers. Op 1 juni 2016 is de vereniging ExSamen opgericht. Doel van onze vereniging is het collectief werken aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Ook behartigen wij de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om op deze manier ook de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

CONTACT

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons algemene mailadres: info@exsamen.nl