Home

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers

WAT DOEN WIJ?

COLLECTIEF

We werken collectief aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Kennisdeling en onderlinge afstemming vormen belangrijke elementen in de wisselwerking tussen de samenwerkende examenleveranciers.

één aanspreekpunt

We bieden één aanspreekpunt voor partijen zoals het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, de NRTO, SBB, het College voor Toetsen en Examens en de examenleveranciers zelf.

vertegenwoordigen van examenleveranciers

We behartigen de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om daarmee de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

WIE ZIJN WIJ?

ExSamen is de vereniging van samenwerkende examenleveranciers. Als samenwerkende examenleveranciers inspireren en informeren we elkaar, delen we kennis en zorgen we voor onderlinge afstemming. We werken gezamenlijk aan kwaliteit om onze gezamenlijke passie uit te dragen: het werken aan goede examens voor iedere mbo-opleiding. Alle aangesloten leden zijn gecertificeerd.

HOE DOEN WIJ DIT?

De vereniging ExSamen organiseert bijeenkomsten waar kennis en ervaringen worden gedeeld over specifieke onderwerpen of waarbij externe experts informatie geven. We ontwikkelen gezamenlijk processen of hulpmiddelen voor goede examinering. We zorgen voor gemeenschappelijke belangenbehartiging en zijn gesprekspartner voor en nemen deel aan bijeenkomsten met onze stakeholders over landelijke ontwikkelingen rondom examinering. We proberen onze activiteiten voor de grote diversiteit aan doelgroepen waarvoor en waarmee we werken te organiseren (scholen, branches/bedrijven en medewerkers van de examenleveranciers). Nieuwsgierig? Kijk op onze activiteitenkalender.

Werkbijeenkomsten

Tijdens de werkbijeenkomsten met de examenfunctionarissen van de scholen wisselen we van gedachten hoe we de samenwerking verder kunnen verbeteren. De werkbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om die samenwerking meer vanuit het perspectief van de examencommissie van de school te benaderen dan vanuit de onderwijsteams waar de examenleveranciers al veel mee samenwerken.

De bestuursleden:

 • Marijke Backx  |  voorzitter  |  m.backx@essmbo.nl  |  06-22928564
 • Odyl Moret |  secretaris | odyl.moret@examenservices.nl  |  06-21199244
 • Frido Pennings |  penningmeester | fpennings@consortiumbo.nl  |  06-18923144
 • Jane Groenendijk |  lid  | jgroenendijk@prove2move.nl  |
 • Jim Schouten |  lid  | jim.schouten@examenservices.nl  |  06-51823882
 • Cantor Versluis |  lid  | versluis@esmei.nl  |

Activiteitenkalender

 

 • 06 september 2024: bestuursvergadering 10.00 – 12.00 uur te Hengelo
 • 26 september 2024: expertplatformbijeenkomst 10.00 – 12.30 uur, Amersfoort
 • 07 november 2024: bestuursvergadering 13.30 – 15.30 uur te Ede
 • 28 november 2024: expertplatformbijeenkomst 10.00 – 12.30 uur, Nieuwegein
 • 28 november 2024: werkbijeenkomst met scholen 13.30 – 16.00 uur, Nieuwegein

Let op: eindtijd examenplatformbijeenkomst kan afwijken afhankelijk van het onderwerp/thema; eindtijd max. 15.00 uur.

HISTORIE

In het voorjaar 2015 hebben een aantal examenleveranciers als initiatiefnemers besloten te onderzoeken hoe de examenleveranciers elkaar konden versterken in de kwaliteit van hun diensten en producten en een eigen stem konden geven aan het geluid van de examenleveranciers. Op 1 juni 2016 is de vereniging ExSamen opgericht. Doel van onze vereniging is het collectief werken aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit. Ook behartigen wij de collectieve belangen van de samenwerkende examenleveranciers om op deze manier ook de kwaliteit van de mbo-examens te verbeteren.

CONTACT

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ons algemene mailadres: info@exsamen.nl